نوری که 28 دقیقه دور احمدی نژاد را در سازمان ملل احاطه کرد / هیچ کس پلک هم نمی زد

فرانگر-2 دقيقه پيش

پاسخ دهید